Since 2005

INFO STUDENTI

Suntem o echipă deosebită, într-o călătorie de creștere și dezvoltare. Împreună, vom face ca experiența ta universitară să fie una de neuitat și te vom ajuta să te pregătești pentru un viitor de succes în mediul academic și profesional.

Taxa de scolarizare

Calculul taxelor de școlarizare are în vedere costurile medii de școlarizare pe an universitar pentru fiecare program de studii. Cuantumul taxelor este adus la cunoștința studenților fiind afișat pe site-ul universității, la avizierul facultății și la compartimentele economice. Suma poate fi diferită de la o facultate la alta, iar studentul are obligația să achite taxa de școlarizare, conform termenelor stabilite în contractul de școlarizare, pentru a nu fi exmatriculat.

Care sunt criteriile pentru distribuirea buget/taxă?

Repartizarea studenților pe domenii de licență și specializări se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în ordinea de preferință din fișa de opțiuni, cu încadrarea în numărul maxim de locuri pe fiecare specializare.

La începutul fiecărui semestru, cu excepția primului semestru din anul 1, locurile finanțate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de fiecare student înmatriculat. Ceilalți studenți sunt trecuți în regim cu taxă.

Calitatea de student

Calitatea de student se dobândește în urma concursului de admitere organizat de USVT, a ocupării unui loc eligibil și a semnării Contractului de studii.

Contractul de studii/Contractul de școlarizare este documentul semnat cu universitatea, la înmatriularea într-un program de studii universitare, din cadrul unui ciclu de studii, în care sunt stipulate drepturile și obligațiile ambelor părți. Contractul de studii încheiat între student și universitate în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.

La înscrierea în facultate, se eliberează fiecărui student:
• carnetul de student;
• legitimația de student.
• Carnetul de student este documentul care atestă calitatea de student la USVT, unde se înscriu toate notele obținute la probele de evaluare. Prezentarea carnetului de student profesorului examinator este obligatorie. Pe baza acestuia, studenții pot beneficia de diverse reduceri, gratuități, etc. Acesta se vizează de către secretariatul facultății la începutul fiecărui an.

Legitimația de student pentru reducerea de transport asigură studenților o reducere de 50% din tariful trenurilor accelerate, rapide și personale, clasa a II-a. Acest document se vizează de către secretariat la începutul fiecărui an universitar.
Tutor de an/Decan de an este cadrul didactic desemnat pentru a oferi sprijin cu privire la activitatea academică și dezvoltarea personală a studenților. Fiecare an are un tutor pe întreaga perioadă a studiilor universitare, pentru fiecare promoție. Acesta este propus de către departament și este validat de către Consiliul Facultății.

Structura anului universitar

Anul universitar reprezintă perioada calendaristică de 12 luni în cursul căreia se derulează un ciclu complet al procesului didactic. Acest ciclu cuprinde derularea tuturor activităților pe care universitatea le organizează și le oferă studenților ei.
În cadrul USVT, anul universitar este structurat pe două semestre.
Fiecare semestru are 14 săptămâni de activitate didactică și o sesiune de examene de 3-4 săptămâni.
Stagiile de practică se desfășoară după sesiunea a II-a.
Practica este o disciplină obligatorie și se va face începând cu semestrul al II-lea, care este evaluată la finalul perioadei printr-o notă.
Sesiunea este perioada de examinare, de la sfârșitul fiecărui semestru, după un program realizat de comun acord între profesori și studenți.

Pentru susținerea examenelor sunt preconizate două sesiuni ordinare de 3-4 săptămâni fiecare (sesiunea de iarnă și sesiunea de vară) și sesiuni de restanțe conform structurii anului universitar:
• sesiunea de iarnă de 3-4 săptămâni;
• sesiunea de vară de 3-4 săptămâni;
• sesiunea de restanțe (de toamnă) de 2 săptămâni.
Pe parcursul semestrelor, titularii de curs, împreună cu reprezentanții studenților, pot stabili examene parțiale.

Planul de invatamant

Planul de învățământ reprezintă ansamblul disciplinelor și activităților programate pentru instruire și evaluare, pentru un ciclu de studii, reunite într-o concepție unitară, din punct de vedere al conținutului formativ și al desfășurării în timp, pentru a obține o calificare universitară, împărțite pe ani de studii.

Planurile de învățământ cuprind:
discipline obligatorii (cele esențiale pentru pregătirea academică);
discipline opționale (cursurile ce trebuie alese dintr-un pachet de cursuri opționale);
discipline facultative (studentul are posibilitatea de a studia o disciplină ce îl poate ajuta la diversificarea cunoștințelor).

Planurile de învățământ aferente fiecărui program de studiu se regăsesc pe site-urile facultăților.

Fișa disciplinei este documentul în care sunt preconizate: tematica pentru activitățile de predare (curs), activități aplicative și studiu individual, orele alocate pentru fiecare categorie, bibliografia obligatorie, numărul de credite aferente disciplinei, metodele și mijloacele de predare, modalitatea de evaluare, standardele de promovare a disciplinei respective, standardele minime privind frecvența. Fișa disciplinei se elaborează de către cadrul didactic titular pentru activitățile de predare și activitățile aplicative, este avizată de către directorul de departament și aprobată de decanul facultății și se prezintă studenților în cadrul primului curs al unei discipline.
Studiul individual – constă în activități de învățare teoretice și/sau practice desfășurate individual de fiecare student la o disciplină sub îndrumarea cadrului didactic. Conținutul studiului individual este stipulat prin Fișa Disciplinei;
Disciplina reprezintă unitatea de studiu din Planul de învățământ, atribuită unui conținut formativ distinct. Fiecare disciplină presupune o formă de evaluare în urma căreia studentul poate acumula creditele de studiu atribuite disciplinei.
După conținutul formativ, disciplinele din Planul de învățământ aferent fiecărui program de studii cuprind:
• discipline fundamentale;
• discipline în domeniu;
• discipline de specialitate;
• discipline complementare.
Disciplinele fundamentale, în domeniu și de specialitate, fac parte din categoria disciplinelor obligatorii sau discipline impuse în parcurgerea unei traiectorii;
Disciplina complementară, este o disciplină obligatorie, care asigură formarea unor competențe transversale ale programului de studii;
Disciplinele aferente unui plan de învățământ, pot fi grupate în categoria discipline opționale (la alegere), necesare completării pachetului obligatoriu din domeniul programului de studii.
Disciplinele fundamentale sau în domeniu, pot fi grupate, de asemenea, în categoria disciplinelor facultative sau liber alese, acestea având scopul lărgirii orizontului de pregătire al studenților în domeniul de studii urmat.

Tematica disciplinei este structurata astfel

  • activități de predare – curs
  • activități aplicative – seminarii/laboratoare/lucrări practice/proiecte

Cursul reprezintă activitatea de predare, derulată pe parcursul semestrului, o prelegere în cadrul căreia, cadrul didactic prezintă aspectele teoretice specifice disciplinei, conform Fișei disciplinei. Cursurile sunt susținute de profesori, conferențiari și lectori și participă, de regulă, toți studenții dintr-un an sau de la o specializare.

Seminariile/ laboratoarele/ lucrările practice/ proiectele reprezintă partea aplicativă a cunoștințelor teoretice dobândite la cursuri. Sunt susținute de asistenți și lectori. Aceste activități se desfășoară cu participarea studenților aparținând aceleiași grupe/subgrupe, iar interacțiunea profesor – student poate fi mult mai amplă. Activitățile realizate în cadrul activităților aplicative pot reprezenta condiții de participare la examen și sunt luate în considerare ca parte a notei finale (criteriile fiind specificate în Fișa disciplinei).

Modulul Pedagogic

Modulul pedagogic oferă posibilitatea studenților de a deveni cadre didactice în specializarea de studiu. Este realizat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, al USVT și structurat pe 2 nivele:

Nivelul I, cuprinde un pachet de discipline facultative care se urmează în timpul facultății iar urmarea integrală a acestui pachet determină obținerea dreptului de a preda în învățământ. Se formează profesori de specialitate care pot preda până la nivelul clasei a X-a. Participarea este gratuită pentru studenții bugetați ai USVT, studenții la taxă plătind modic parcurgerea acestor cursuri.

Nivelul II se parcurge după absolvirea licenței și a programului de formare psihopedagogică de Nivel I, formează profesori care pot preda din clasa a X-a, până în mediul universitar inclusiv, cu îndeplinirea condiției de absolvire a unui master în domeniul licenței.

Orarul

Orarul apare, de regulă, cu câteva zile înaintea începerii unui semestru. Acesta este organizat pe specializări, ani de studiu și grupe/subgrupe, cuprinzând ansamblul disciplinelor ce urmează a fi studiate.
Cursurile apar cu roșu în dreptul întregii serii.
Fiecărei discipline îi este alocat, conform planului de învățământ, un numar de ore aferent activităților de predare (curs) și activităților aplicative (seminarii/laboratoare/lucrări practice/proiecte).
Cursurile sunt susținute în prezența tuturor studenților dintr-un an/specializare și au o durată de 100 de minute, cu pauză de câte 10 minute la fiecare 50 de minute.
Seminariile/laboratoarele/lucrările practice/proiectele au aceeași durată ca și cursurile și pot fi săptămânale (în toată celula din orar) sau o dată la două săptămâni (impare – în jumătatea de sus a unei celule, pare – în jumătatea de jos). În cadrul acestor activități studenții sunt organizați pe grupe/subgrupe.
Orarul este afișat la secretariatul fiecărei facultăți și pe site-ul acestora.

Examinarea/Evaluarea activității didactice

Examinarea/Evaluarea activității didactice se desfășoară:
• în timpul semestrului (la activitățile de seminar, laborator, proiect, practică, pe durata cursurilor);
• la finalul semestrului.

Forma de evaluare finală a studenților este prevăzută în planul de învățământ și poate fi, în funcție de programul de studiu absolvit: examen; colocviu; proiect; verificare pe parcurs; susținere de proiect/licență/absolvire. Cel puțin jumătate din disciplinele din planul de învățământ dintr-un semestru se verifică prin examen.

Modul de susținere al examenelor se stabilește, pentru fiecare disciplină în parte, la începutul semestrului și se aduce la cunoștința studenților, prin afișare, alături de cerințele impuse de cadrul didactic titular pentru intrarea în examen a studentului (prezența la activitățile didactice, realizarea laboratoarelor, întocmirea portofoliilor, întocmirea proiectelor, etc.). De asemenea, cadrele didactice au obligația de a stabili și comunica studenților necesarul minim de cunoștințe pentru promovarea examenului.

În USVT, examenele se susțin oral. Prin excepție, cu aprobarea Biroului Consiliului Facultății, examenele se pot susține sub formă scrisă sau teste grilă. În acest caz, studenții care nu obțin nota de promovare vor fi examinați oral în aceeași zi. Examenul oral se va susține, conform prevederilor legale, în fața unei comisii formate din minimum doi membri, unul fiind, în mod obligatoriu, titularul cursului, asistat de cadrul didactic care a susținut seminariile sau lucrările practice sau de un alt cadru didactic de specialitate.

Nota finala

Nota finală la o disciplină se calculează pe baza a două componente astfel:

• nota pentru evaluarea activității pe parcurs: cel puțin 40% din notă constituie rezultatul evaluării pe parcursul semestrului;

• nota la colocviu/examen: cel mult 60% din notă constituie rezultatul evaluării la colocviu sau examen (examinare).

La fiecare dintre cele două componente, nota minimă de promovare este 5. Nota finală se exprimă prin numere întregi de la 1 la 10. Nota minimă de promovare este 5. Obținerea unei note de promovare determină obținerea creditelor asociate disciplinei din planul de învățământ. Evaluarea prin calificativ se exprimă prin admis/respins. Notele sunt trecute în Platforma de Management Universitar a USVT. Afișarea notelor (în cazul examenelor scrise) se va face indicând codul studentului atribuit acestuia la momentul înscrierii în concursul de admitere.

Examenul reprezintă modalitatea de evaluare ce poate lua una dintre următoarele forme: examen oral sau scris. Atunci când examenul se susține fizic, la facultate, se stabilesc două date de examinare, fapt care oferă studentului flexibilitate. Programarea examenelor se face de către cadrul didactic titular de disciplină, împreună cu reprezentantul studenților și se aduce la cunoștința decanatului și studenților.

Examen parțial. Reprezintă examenul susținut în timpul semestrului, reprezentând un anumit procent din nota finală. Consiliile facultăților pot aproba sesiuni de restanțe speciale pentru studenții care nu au putut participa la examene din motive medicale, din cauza participării la manifestări științifice, artistice, sportive, la mobilități interne sau externe, sau alte cauze.

Colocviul. Este forma de verificare și evaluare a cunoștințelor constând în discuții, lucrări practice sau lucrări de laborator.

Promovabilitatea. Un student poate promova în anul următor de studiu dacă a obținut la disciplinele obligatorii și opționale minimum 40 de credite aferente anului universitar în curs și se consideră integralist dacă a obținut minimum 60 de credite pe anul în curs la disciplinele obligatorii și opționale.

Restanța. Dacă nu ai reușit să obții nota 5 la unul dintre examene, poți fi reevaluat în sesiunea de restanțe, care are loc în luna septembrie. Studenții USVT au dreptul la 2 sesiuni de examinare în regim gratuit și la o sesiune în regim cu taxă. Prima restanță este gratuită, însă începând cu a doua reexaminare la aceeași disciplină trebuie să plătești o taxă de reexaminare. Neprezentarea la un examen duce la consumarea unei oportunități gratuite de susținere a examenului.

Mărirea notei. Studenții care nu sunt mulțumiți de nota pe care au obținut-o, au ocazia să susțină un examen de mărire a notei. Acestea au loc în același timp cu sesiunea de restanțe și nu poți participa decât dacă ești integralist (nu ai nicio restanță) în anul respectiv.

Decanul poate aproba, în baza unei cereri individuale, reexaminarea, în vederea măririi notei la cel mult 2 discipline pe an, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învățământ, în sesiunile de examene ordinare, pentru anul de studii curent și anii anteriori (integralist). Nu se admit susțineri de examene de mărire a notelor la discipline studiate în anii precedenți. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta.

Credite de studiu

Credit de studiu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) reprezintă o unitate convențională, asociată fiecărei discipline cuprinse în planul de învățământ, care reflectă cantitatea de muncă ce îi revine unui student, pentru a atinge obiectivele educaționale aferente unei materii. Numărul de credite necesar pentru finalizarea studiilor universitare de licență este de minimum 180 și de maximum 240 (excepție făcând Facultatea de Medicină Veterinară care are 360 de credite), în funcție de durata de școlarizare, cu o valoare anuală de 60 credite (30 de credite pentru fiecare semestru).

Promovarea în anul următor de studiu, din același ciclu, este condiționată de obținerea în anul precedent de studiu a minimum 2/3 din totalul creditelor alocate anului respectiv sau de acumularea a cel mult 20 de credite restante din anul precedent și din anii anteriori, cu excepția Facultății de Medicină Veterinară la care se admit cel mult 20 de credite restante doar din anul anterior.

Nu se acordă fracțiuni de credite – funcționează pe principiul “totul sau nimic” – astfel că la o disciplină fie se obțin toate punctele de credit dacă studentul reușește să ia minim nota 5, fie nu se acordă nici un credit.
Creditele alocate unei discipline prin planul de învățământ sunt dobândite de student în urma obținerii notei minime 5 sau a calificativului “admis” la evaluarea cunoștințelor și reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru înșușirea unei discipline, sub toate aspectele: curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică, teme, studiu individual etc.
Situația școlară reprezintă documentul care atestă disciplinele parcurse, calificativele și creditele obținute de student, pe o perioadă de studii determinată. În funcție de situația școlară, studentul poate avea următorul statut, la sfârșitul anului universitar:
Integralist prin promovarea tuturor disciplinelor obligatorii și opționale din planul de învățământ, concretizată în obținerea celor 60 de credite anuale;
• promovat cu credite restante;
• repetent;
• reînscris în anul de studii – în cazul în care nu a acumulat 40 de credite; Numărul maxim de înscrieri într-un an de studii este 2;
• reînmatriculat în anul de studii, după exmatriculare;
• reluare de studii după revenirea din întrerupere de studii;
• prelungire de școlaritate pe caz medical;
• prelungire de școlaritate – studentul care la sfârșitul anului terminal al programului de studii, nu a obținut toate creditele stabilite prin planul de învățământ.
Prin cerere, el poate solicita, prelungirea studiilor, în regim cu taxă, atât pentru disciplinele nepromovate cât și pentru disciplinele apărute ca diferențe în urma eventualelor modificări ale planului de învățământ, discipline ce vor fi consemnate în contractul anual de studii.

Studentul care se află în această situație trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al promoției cu care își încheie studiile. Cererea pentru prelungirea studiilor se depune la secretariatul facultății cu 14 zile înainte de începerea anului universitar. În cazul nedepunerii acestei cereri, studentul va fi exmatriculat cu drept de reînmatriculare.
Înmatriculare – decizia de a se stabili o legătură contractuală între student și universitate, având ca obiect parcugerea unui program de studii.
Exmatricularea reprezintă încetarea școlarizării unui student, fie pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de școlarizare, nepromovarea anului universitar cu minimum de credite sau, din motive disciplinare. Se realizează prin decizia rectorului la propunerea facultăților pentru excluderea studentului din universitate;
Întreruperea studiilor reprezintă sistarea temporară, la cerere, a calității de student pe o perioadă determinată, prin renunțarea participării la activitățile didactice. Se poate realiza numai după absolvirea a două semestre și doar în perioada dintre finalizarea unui an academic și începerea celui următor (excepție făcând cazurile medicale), pentru un total de maximum 2 ani, pe întreaga perioadă a ciclului de studiu.
Reînmatricularea reprezintă reluarea studiilor de către o persoană exmatriculată. Se poate efectua la cerere, în anul de studiu nepromovat și se finalizează prin Ordin al Rectorului. Cererea trebuie să fie însoțită de chitanța care atestă achitarea taxei de înmatriculare.

Decanul de an

Atribuțiile acestuia sunt:

• face legătura între studenți și conducerea academică și administrativă a facultății;
• initiază studenții din anul 1 în problemele legate de structura facultății, legislație și regulamente universitare;
• aduce la cunoștința studenților noile reglementări apărute la nivel de facultate și universitate;
• se interesează pe tot parcursul studiilor de problemele didactice și sociale ale studenților și se implică, alături de decanat, în rezolvarea lor;
• verifică semestrial situația școlară, stabilește disciplinele la care promovabilitatea este mică și anunță în acest sens conducerea facultății;
• stabilește care sunt studenții cu reale probleme sociale și îi ajută în obținerea de burse, cazare sau alte drepturi, în baza documentelor justificative și a legislației în vigoare.

Reprezentanti / sefi de an / grupa

Seful de grupa

Șeful de grupă este reprezentantul studenților din grupa respectivă și are rolul de a asigura comunicarea între studenți și secretariat, între studenți și reprezentanții acestora și între studenți și organizațiile studențești.

Atribuții: Să mențină legătura cu profesorii ce predau la grupa respectivă; Să colecteze adresele de email ale profesorilor; Să mențină legătura permanentă cu tutorul de grupă și secretariatul specializării; Să asigure remedierea situațiilor conflictuale în cadrul grupei.

Seful de an

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Proin eget tortor risus. Sed porttitor lectus nibh. Donec sollicitudin molestie malesuada. Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus nibh. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Accepta
Decline